Обществен съвет

На 30.04.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение Бюджет към 31.03.2018 г.
2.Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки за ПГ – 5 и ПГ – 6 групи за безвъзмездно ползване.