Category "Новини"

27мар.2020

Уважаеми родители , с цел Вашето улесняване може да заплатите дължимата такса за детската градина по банков път  на следната банкова сметка:

BG47IORT73753102603200
BIG код: IORTBGSF
получател: ДГ „Рая“

Бъдете здрави!

16мар.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

БЛАГОДАРЯ ВИ!

18юли2018

На 23.07.2018г. /понеделник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Бюджет – второ тримесечие.
2.Разни

26апр.2018

На 30.04.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение Бюджет към 31.03.2018 г.
2.Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки за ПГ – 5 и ПГ – 6 групи за безвъзмездно ползване.

19апр.2018

На 20.04.2018г. /петък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Запознаване с Бюджет 2018 г.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018 г. /първо тримесечие/
3.Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина.

9мар.2018

На 12.03.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение бюджет 2017 към 31.12.2017 година.
2.Становище за разпределение на бюджет по дейности за 2018 година.
3.Запознаване с Плана за дейностите, превенция и интервенция на насилието в ДГ „Рая“.

11ян.2018

На 11.01.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Избор на протоколчик.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г. /четвърто тримесечие/.
3.Разпределение на средствата за СБКО.

17окт.2017

На 17.10.2017 година /вторник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. към 30.09.2017 година
2.Запознаване със стратегия за превенция на отпадането на деца от ДГ „Рая“ за учебната 2017-2018 година
3.Запознаване с програма за предоставяне на равни възможности на децата от уязвими групи.
4.Съгласуване годишния комплексен план на ДГ „Рая“ .
5.Съгласуване на етичния кодекс на ДГ „Рая“
6.Приемане план за действия и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Рая“ за периода 15.09.2016 г. – 15.09.2020 г.
7.Разни.

10окт.2017

На 10.10.2017г. /вторник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г. /трето тримесечие/
2.Запознаване с ПВТР
3.Запознаване с ПДДГ.
4.Запознаване с ППР.
5.Запознаване с ПБУВОТ
6.Запознаване с ВРПЗ.
7.Запознаване с Етичен кодекс на ДГ „Рая“.