Проекти

Подпрограма  на Община Пловдив „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

Тема “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO  Education“ по програма, одобрена със заповед на МОН .

Брой участници – 8 учители.

Място на обучението – ДГ „Рая“, гр. Пловдив

Период на провеждане  – 09.09.2023 Г.

Обучителна институция: Център за творческо обучение ООД

Подпрограма  на Община Пловдив „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

Тема “Инструменти за привлекателно образование“ по програма, одобрена със заповед на МОН .

Брой участници – 2 учители.

Място на обучението – ДГ „Десислава“, гр. Пловдив

Период на провеждане  – 23.09.2023 Г.

Обучителна институция: Център за творческо обучение ООД

Програма на Община Пловдив Облагородяване на дворни пространства, проектиране и изграждане на нови площадки за игра и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, осигуряване на мерки за достъпна архитектурна среда в общинските детски градини“ –

Осъществен основен ремонт на една площадка за игра

Информация по проект Активно приобщаване

ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА  2020-2022 г.

Подпрограма  „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

Тема “Училище в облака: общуване и организация“ по програма, одобрена със заповед на МОН № РД 09-1055/25.01.2017 г. –

Брой участници – 1 Директор , 13 учители.

Място на обучението – КУЛТУРЕН ДОМ  „БОРИС ХРИСТОВ“

Период на провеждане  – 24 – 25.09.2022 Г.

Обучителна институция: Център за творческо обучение ООД

 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2022 година;
  • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“– 2018 г., 2019г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023г.
  • Проект ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища/.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И УЧИЛИЩНО МЛЯКО