Мисия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Преодоляване на духовната криза, чрез възпитаване на личност адаптивна, инициативна, творчески обособена и интегрирана в обществото.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНA

Осигуряване на възможности за всяко дете, чрез които да се докаже, че то е единствено, неповторимо и уникално и, че успешната адаптация и реализация се основава на съчетанието от заложби, интелектуално и емоционално възпитание.

ЦЕЛ

„Ако човек не е свикнал да твори, в живота си той само ще копира” Л.Н. Толстой.

СТРАТЕГИЯ

Сигурност, подкрепа, самоутвърждаване и свобода на избор за всяко дете

ПРИОРИТЕТИ – ЗАДАЧИ

• Формиране на природо-научни компетентности у децата, като предпоставка за изграждане на отговорно поведение към заобикалящия ги свят.

• Развитие способността за обич.

• Съвместни преживявания с родителите за обогатяване на емоционалния и социалния им свят.

• Екипност при стремежа на превръщане на детската градина в институция за обществена значимост.