Профил на купувача

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЯ“

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ „РАЯ“ – ГР. ПЛОВДИВ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

3. Процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП във връзка с обява за набиране на оферти за доставка на плодове и зеленчуци:

– Обява

– Информация в АОП за поръчка в профил на купувача

– Декларация по чл. 97, ал.2 от ЗОП

– КСС

– Техн.спецификации

– Проектодоговор

– Документация за участие

– Обр 1 опис документи

– Обр. 2 представяне на участник

– Обр.3 заявление за участие

– Обр.4 декларация

– Обр.5 декларация

– Обр. 6 декларация

– Обр.7 декларация

– Обр. 8 декларация

– Обр. 9

– Обр.10 ценово предложение

– Обр.11 декларация

– Обр.12 декларация

– Обр.13 декларация

4. Протокол и проведена обществена поръчка

5. Декларации на членовете на комисията

6. Информация в АОП за прекратяване на обществена поръчка

7. Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

8. Заповед за прекратяване на обществена поръчка

9. ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – 17.02.2020 Г.:

– ЗАПОВЕД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

– ОБЯВА

– ИНФОРМАЦИЯ В АОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

– ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

– ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

– КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

– ДОГОВОР ПРОЕКТ

– ОПИС НА ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЕЦ 1

– ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК ОБРАЗЕЦ 2

– ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОБРАЗЕЦ 3

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 4

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРЗЕЦ 5

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 7

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 8

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 9

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 10

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 11

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 12

– ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 13

– ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.97,АЛ.2 ОТ ЗОП