Обществен съвет – 12.03.2018 г.

На 12.03.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение бюджет 2017 към 31.12.2017 година.
2.Становище за разпределение на бюджет по дейности за 2018 година.
3.Запознаване с Плана за дейностите, превенция и интервенция на насилието в ДГ „Рая“.