Общо събрание

На 11.01.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Избор на протоколчик.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г. /четвърто тримесечие/.
3.Разпределение на средствата за СБКО.