Обществен съвет

На 17.10.2017 година /вторник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. към 30.09.2017 година
2.Запознаване със стратегия за превенция на отпадането на деца от ДГ „Рая“ за учебната 2017-2018 година
3.Запознаване с програма за предоставяне на равни възможности на децата от уязвими групи.
4.Съгласуване годишния комплексен план на ДГ „Рая“ .
5.Съгласуване на етичния кодекс на ДГ „Рая“
6.Приемане план за действия и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Рая“ за периода 15.09.2016 г. – 15.09.2020 г.
7.Разни.