Общо събрание в ДГ „Рая“

На 06.10.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета на ДГ „Рая“ към 30.09.2016 година.
2. Приемане ПВТР за учебната 2016 – 2017 година.
3. Приемане план за зимната подготовка за учебната 2016-2017 година.
4. Приемане ПДДГ.
5. Преподписване на длъжностните характеристики.
6. Припомняне на основни моменти от Етичния кодекс за работа с деца.
7. Разни