Category "Новини"

26апр.2018

На 30.04.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение Бюджет към 31.03.2018 г.
2.Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки за ПГ – 5 и ПГ – 6 групи за безвъзмездно ползване.

19апр.2018

На 20.04.2018г. /петък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Запознаване с Бюджет 2018 г.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018 г. /първо тримесечие/
3.Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина.

9мар.2018

На 12.03.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение бюджет 2017 към 31.12.2017 година.
2.Становище за разпределение на бюджет по дейности за 2018 година.
3.Запознаване с Плана за дейностите, превенция и интервенция на насилието в ДГ „Рая“.

11ян.2018

На 11.01.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Избор на протоколчик.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г. /четвърто тримесечие/.
3.Разпределение на средствата за СБКО.

17окт.2017

На 17.10.2017 година /вторник/ от 17.30 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. към 30.09.2017 година
2.Запознаване със стратегия за превенция на отпадането на деца от ДГ „Рая“ за учебната 2017-2018 година
3.Запознаване с програма за предоставяне на равни възможности на децата от уязвими групи.
4.Съгласуване годишния комплексен план на ДГ „Рая“ .
5.Съгласуване на етичния кодекс на ДГ „Рая“
6.Приемане план за действия и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Рая“ за периода 15.09.2016 г. – 15.09.2020 г.
7.Разни.

10окт.2017

На 10.10.2017г. /вторник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г. /трето тримесечие/
2.Запознаване с ПВТР
3.Запознаване с ПДДГ.
4.Запознаване с ППР.
5.Запознаване с ПБУВОТ
6.Запознаване с ВРПЗ.
7.Запознаване с Етичен кодекс на ДГ „Рая“.

12юли2017

На 12.07.2017г. /сряда/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г. /второ тримесечие/

21мар.2017

На 23.03.2017 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:
1.Запознаване с бюджет 2017г.

25фев.2017

На 09.03.2017 година /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“.

Заседанието ще премине при следния дневен ред:
Становище за разпределението на бюджета по дейности за 2017 година на ДГ „Рая“