Заявления

Декларация – такси Зявление за отсъствие през летните месеци 1 и 2 група Заявление за отсъствие през летните месеци 3 и 4 група Заявление за отписване от ДГ поради постъпване в 1 клас

Административни документи

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. – Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72); – Наредба за предучилищното образование (чл. 36); … прочети