Избор на доставчици по схемите “Училищен плод ” и “Училищно мляко”

Заповед № РД-09-308/28.03.2019 г. за избор на доставчици по схемите “Училищен плод ” и “Училищно мляко”.

Обява

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите”Училищен плод” и “Училищно мляко”

Административни документи

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. – Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72); – Наредба за предучилищното образование (чл. 36); … прочети

Общо събрание

На 23.07.2018г. /понеделник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Бюджет – второ тримесечие. 2.Разни

Обществен съвет

На 30.04.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе заседание на Обществения съвет. Заседанието ще протече при следния дневен ред: 1.Финансов отчет за изпълнение Бюджет към 31.03.2018 г. 2.Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки за ПГ – 5 и ПГ – 6 групи за безвъзмездно … прочети

Общо събрание

На 20.04.2018г. /петък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Запознаване с Бюджет 2018 г. 2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018 г. /първо тримесечие/ 3.Отчет за извършените дейности от службата по трудова … прочети

Обществен съвет – 12.03.2018 г.

На 12.03.2018 година /понеделник/ от 17.30 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе заседание на Обществения съвет. Заседанието ще протече при следния дневен ред: 1.Финансов отчет за изпълнение бюджет 2017 към 31.12.2017 година. 2.Становище за разпределение на бюджет по дейности за 2018 година. 3.Запознаване с Плана за дейностите, превенция и … прочети

Общо събрание

На 11.01.2018г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Избор на протоколчик. 2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г. /четвърто тримесечие/. 3.Разпределение на средствата за СБКО.

Обществен съвет

На 17.10.2017 година /вторник/ от 17.30 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе заседание на Обществения съвет. Заседанието ще протече при следния дневен ред: 1.Финансов отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. към 30.09.2017 година 2.Запознаване със стратегия за превенция на отпадането на деца от ДГ “Рая” за учебната 2017-2018 … прочети

Общо събрание

На 10.10.2017г. /вторник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г. /трето тримесечие/ 2.Запознаване с ПВТР 3.Запознаване с ПДДГ. 4.Запознаване с ППР. 5.Запознаване с ПБУВОТ 6.Запознаване … прочети